WARSZTATY NAUKOWE W BAGNIE – Dogmat w liturgii

We wtorek 22 maja 2017 roku po zajęciach na Papieskim Wydziale Teologicznym doktoranci II Katedry Teologii Dogmatycznej udali się do Bagna, aby w Wyższym Seminarium Teologicznym ojców Salwatorianów uczestniczyć w kolejnych Warsztatach Naukowych zorganizowanych przez ks. prof. Bogdana Ferdka. Wyjątkowości temu spotkaniu nadał fakt, iż byli na nim obecni wszyscy doktoranci z II Katedry Teologii Dogmatycznej PWT we Wrocławiu. Dodatkowym pretekstem do zorganizowania warsztatów były minione dziewięćdziesiąte urodziny Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, który podczas swojego prawie ośmioletniego pontyfikatu położył szczególny akcent na liturgię. Odczytywał ją bowiem jako miejsce przekazywania i uobecniania się Bożego Objawienia.

Przedmiotem badań były prefacje z Mszału Rzymskiego. Metoda, którą obrali prelegenci sprowadza się do starożytnej zasady: lex orandi – lex credendi, która chce powiązać dogmat z liturgią Kościoła. Kolejno dziewięciu prelegentów próbowało odnaleźć w wybranych prefacjach poszczególne prawdy wiary.

Na początku ks. prof. Bogdan Ferdek ukazał obraz Boga, jako Stworzyciela, który wyłania się z prefacji używanych w liturgii. Kolejno ks. Maciej Dalibor oraz ks. Tomasz Bunikowski poszukiwali chrystologicznych wątków w prefacjach. Pierwszy z prelegentów skupił się na soteriologii, natomiast drugi na chrystologii. Ks. Julian Nastałek wydobył pneumatologiczne prawdy m.in. z prefacji o Duchu Świętym, a Paweł Beyga powiązał trzy wybrane prefacje z tajemnicą Kościoła Chrystusowego. Następnie ks. Mateusz Kopania zaprezentował wątki sakramentologiczne obecne w prefacjach. Po nim głos zabrał o. Hallvard Thomas Hole, który na podstawie prefacji obecnych w Mszale franciszkańskim chciał wydobyć prawdę o communio sanctorum. Ostatnie wystąpienia stanowiły ekumeniczny akcent spotkania. Ks. Andrzej Fober z Kościoła ewangelickiego ukazał w zarys teologii obecnej w prefacjach używanych w czasie Mszy staroluterańskiej. Ks. Krzysztof Wolnica z Kościoła metodystycznego zestawił natomiast ze sobą dwa spojrzenia na Eucharystię wypracowane przez Johna Wesleya i Josepha Ratzingera.

Teksty wystąpień z poprzednich warsztatów naukowych (Dogmat w Kanonie Rzymskim) oraz z ostatniego spotkania z Bagnie znajdą się w przygotowywanej publikacji. Rezultatem poprzednich warsztatów jest praca zbiorowa wydana w 2016 roku: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (Ef 4,5) Chrzest symbolem wiary”. Przygotowywana właśnie praca będzie dedykowana Papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin.

Dziękujemy gospodarzom ojcom Salwatorianom oraz siostrom Salwatoriankom za miłe i gościnne przyjęcie.

Krzysztof Wolnica i Paweł Beyga