ESCHATOLOGIA 2024

ESCHATOLOGIA 2024

 1. Teologiczne rozumienie eschatologii
 2. Filozofia i teologia o śmierci
 3. Filozofia i teologia o duszy
 4. Problem sądu szczegółowego
 5. Niebo
 6. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła o piekle
 7. Dawna i nowa teologia o piekle
 8. Problem apokatastazy
 9. Problem czyśćca w Piśmie Świętym
 10. Problem czyśćca u Ojców Kościoła
 11. Magisterium Kościoła o czyśćcu
 12. Dawna i nowa teologia o czyśćcu
 13. Pismo Święte o powszechnym zmartwychwstaniu umarłych ze szczególnym uwzględnieniem 1 Kor 15.
 14. Zmartwychwstanie ciał we współczesnej teologii: problem tożsamości ciała         zmartwychwstałego, hipoteza zmartwychwstania w momencie śmierci
 15. Pismo Święte o paruzji ze szczególnym uwzględnieniem 1 i 2 Listu do Tesaloniczan
 16. Paruzja w refleksji wybranych teologów
 17. Prodromy paruzji
 18. Problem milenaryzmu
 19. Dawna i nowa teologia o sądzie ostatecznym
 20. Pismo Święte i tradycja patrystyczna o reintegracji kosmosu
 21. Reintegracja kosmosu w refleksji wybranych współczesnych teologów
 22. Eschatologia prawosławna i protestancka
 23. Problem relacji pomiędzy czasem i wiecznością
 24. Eschatologia religii niechrześcijańskich
 25. Filozofia i teologia nadziei
 26. Eschatologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

LEKTURA:

Bogdan Ferdek, Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei, Wrocław 2020.

 

LITERATURA:

Eschatologia w religiach, kulturach i systemach myślowych, w: Studia religiologica, zeszyt 28

Fanzaga L., Spojrzenie w wieczność

Ferdek B., Teologiczna futurologia, Legnica 2001

Ferdek B., Eschatologia Taboru, Wrocław 2005.

Finkenzeller J., Eschatologia

Jankowski A., Eschatologia biblijna Nowego Testamentu

Nocke F., Eschatologia

Puste piekło? (red. J. Majewski)

Ratzinger J., OPERA OMNIA X, Zmartwychwstanie i życie wieczne, Lublin 2014

Rychlicki Cz., Wiara, nadzieja, miłość wobec wieczności

Skwierczyński A., Miłość oczyszczająca