CHRYSTOLOGIA 2024

CHRYSTOLOGIA 2024

 1. Pojęcie chrystologii i chrystocentryzmu, zadania, cel i metoda
 2. Ewangelie synoptyczne o bóstwie Jezusa Chrystusa
 3. Bóstwo Jezusa Chrystusa w pismach Janowych
 4. Bóstwo Jezusa Chrystusa w tradycji Pawłowej
 5. Tytuły chrystologiczne
 6. Królewska godność Jezusa z uwzględnieniem encykliki Piusa XI Quas Primas
 7. Chrystologiczne Credo epoki patrystycznej – chrystologia szkoły aleksandryjskiej i antiocheńskiej
 8. Apolinaryzm, adopcjonizm, doketyzm i chrystologiczne spekulacje gnozy
 9. Ariusz i I Sobór w Nicei (325)
 10. Nestoriusz i Sobór w Efezie (431)
 11. Monofizytyzm i Sobór Chalcedoński (451) z uwzględnieniem encykliki Pius XII Sempiternus Rex Christus (1951);
 12. Chrystologia II i III Soboru w Konstantynopolu oraz II Soboru w Nicei
 13. Chrystopsychologia
 14. Problem wiedzy i wiary Jezusa
 15. Współczesne kierunki chrystologiczne
 16. Chrystologia deklaracji Dominus Iesus
 17. Jezus poza chrześcijaństwem: Koran o Jezusie, New Age o Jezusie, Leszek Kołakowski o Jezusie
 18. Chrystologia protestancka: Schleiermacher, Barth, Bonhoeffer
 19. Chrystologie pozaeuropejskie
 20. Ewangelie dzieciństwa Jezusa
 21. Przemienienie Pańskie
 22. Ostatnia wieczerza jako pascha Jezusa
 23. Biblijna teologia krzyża
 24. Soteriologiczne modele św. Tomasza z Akwinu
 25. Teologia krzyża Marcina Lutra
 26. Soteriologia Josepha Ratzingera: śmierć Jezusa jako pojednanie (przebłaganie) i zbawienie
 27. Zstąpił do piekieł
 28. Teologia Bożego Grobu
 29. Istota zmartwychwstania Jezusa
 30. Wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca
 31. Zesłanie Ducha Świętego: związek pneumatologii z chrystologią; Leon XIII, encyklika Divinum illud munus

LEKTURA

 1. Zwiastowanie Maryi, dziewicze narodzenie Jezusa (J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1,52-72)
 2. Jezus o sobie: Syn człowieczy, Syn, Ja jestem (J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1,  353-380)
 3. Tajemnica wielkanocna – najgłębsza treść i podstawa kultu Serca Jezusowego  (J.       Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/2, 615-631)
 4. Misteria publicznej działalności Jezusa: chrzest, kuszenie, Ewangelia o królestwie Bożym, kazanie na Górze, orędzie przypowieści, przemienienie ( J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1, 134-217; 257- 281)
 5. Modlitwa Pańska (J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1, 218-246)

LITERATURA

Bartnik S., „Dogmatyka katolicka”

Granat W., „Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie”

Jezierski J., „Chrystologia”

Kasper W., „Jezus Chrystus”

Kasper W., „Bóg Jezusa Chrystusa” 200-248

Łukaszuk T., „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”

Schőnborn Ch., „Bóg zesłał Syna swego”

Jezus Chrystus. Historia i tajemnica (red. W. Granat, E. Kopeć)