Nabożeństwo ekumeniczne – Ścinawka Średnia

Przed Kościołem

 

Dnia 16 marca 2008 roku w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Ścinawce Średniej, odbyło się Nabożeństwo ekumeniczne, podczas którego kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek.

Przed Kościołem

Spotkanie z wiernymi przed nabożeństwem 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO

NIEDZIELA PALMOWA

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!

Hosanna na wysokościach! (Mt. 21, 9)

Powitanie – wersety wstępne

 

Ekumenizm duchownych


Pieśń

1. Pójdź do Jezusa, dziś jeszcze czas! Usłysz głos Jego, nie bądź jak głaz! Wszak On tak bardzo miłuje nas, woła tak słodko: pójdź!

 Poznasz łaski niewymownej cud, gdy rzuciwszy wszelki grzechu  brud z swym Zbawcą życie już będziesz wiódł. Pójdź do Jezusa,  pójdź!

2. Pójdź, o grzeszniku, usłuchać chciej. Daj Mu swe serce, w sercu go miej! Pewną przystanią On duszy Twej, więc doń bez zwłoki pójdź!

 Poznasz łaski niewymownej cud…

3. Wierz tylko silnie, Pan przyjmie cię! Czyliż nie czujesz, jak zbliża się? Z miłością otrze twej skruchy łzę. Pójdź, grzeszny człeku, pójdź!

 Poznasz łaski niewymownej cud…

Naśladowanie Jezusa

Niech przed naszymi oczami będzie Jezus:

Który, jakkolwiek bogaty, stał się biedny dla nas i zamieszkał między nami, który był poddany swym rodzicom, będąc dzieckiem w ubogiej rodzinie, który żył trzydzieści lat zwykłym życiem, zarabiając swymi rękami na chleb, nie uchylając się od upokarzających prac, którego chętnie słuchali ludzie, albowiem On rozumiał ich.

Niech będą w nas te same myśli, które były w Jezusie Chrystusie.

Niech przed naszymi oczami będzie Jezus:

Który był potężny w uczynku, który uzdrawiał chorych i opętanych, posługując się siłą, jakiej nie użył dla siebie, który był Mistrzem i Panem dla swych uczniów, a jednak służył im, którego pokarmem było czynienie woli Ojca, który Go posłał.

Niechaj będą w nas te same myśli, które były w Jezusie Chrystusie.

Niech przed naszymi oczami będzie Jezus:

Który umiłował ludzi, a przecież oddalał się od nich na modlitwę, wstawał przed świtem, czuwając w nocy, przebywał na puszczy, odchodził na górę, który chcąc dopomóc kuszącemu uczniowi, modlił się za niego, który modlił się o odpuszczenie dla tych, co go odrzucili i o doskonałość dla tych, którzy Go przyjęli, który zachował dobre obyczaje, lecz odrzucał nawyki, które nie mogły służyć celom Bożym, który nienawidził grzechu, ponieważ wiedział jaka jest cena pychy i samolubstwa, okrucieństwa i nieczystości ze względu na człowieka, a tym więcej przed obliczem Boga.

Niechaj będą w nas te same myśli, które były w Jezusie Chrystusie.

Niech przed naszymi oczami będzie Jezus:

Który wierzył w człowieka do ostatka i nigdy nie wątpił w niego, który mimo zawodów nie poniechał miłości, który poniechawszy swych własnych korzyści i wygody myślał przede wszystkim o potrzebach innych, i który, choć cierpiał wiele, zawsze był przyjazny ludziom, który, gdy Mu złorzeczono, nie odpłacał złorzeczeniem, a gdy cierpiał, nie odpłacał krzywdą, który uniżył sam siebie aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej, przeto też Bóg wielce go wywyższył i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano się zginało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na Ziemi, i tych, którzy są pod Ziemią, a wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen.

 

wierni

 

Pieśń

1. Bóg jest miłością, On mnie ukochał, z całą tkliwością miłuje mnie.

      To zawsze wyznaję: Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.

2. By mię ratować zesłał mi Syna, by mię zachować, Jezusa dał.

      Więc zawsze wyznaję…

3. O, Boże wielki, Tyś Ojcem moim, Ty mi grzech wszelki odpuścić chcesz.

 Więc zawsze wyznaję…

4. Gdy jesteś ze mną, mam w sercu radość, mocą tajemną napawasz je.

 Więc zawsze wyznaję…

5. Mój drogi Ojcze, chcę Ciebie kochać, świat cały wrogi porzucić chcę.

  Bo zawsze wyznaję…

Lekcja starotestamentowa – Księga proroka Izajasza 50, 4-7

Lekcja nowotestamentowa – List ap. Pawła do Filipian 2, 5-11

Ewangelia wg św. Mateusza 21, 1-11

Modlitwa

Kazanie – ks. prof. Bogdan Ferdek

Kazanie - ks. prof. Ferdek

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek podczas kazania 

 

Pieśń

1. Wszystko Tobie dziś oddaję, Twoim tylko już chcę być. Tobie z grzechów mych się kaję, z Tobą Jezu pragnę być.

 Jezu przyjmij mię, Jezu uświęć mię. Tobie Chryste, Zbawicielu, ja poddaję się.

2.  Wszystko Tobie dziś oddaję, kornie klękam u Twych nóg. Ciebie, Jezu, czczę, wyznaję, nie odejdę z Twoich dróg.

  Jezu przyjmij mię…

3.  Wszystko Tobie dziś oddaję, me radości i me łzy. Twą własnością już się staję, rządź mną, kieruj, Jezu Ty!

  Jezu przyjmij mię…

4.  Wszystko Tobie dziś oddaję, moją duszę, ciało weź. W nieba Twego wiedź mnie kraje, tam do siebie Ty mnie wznieś!

 Jezu przyjmij mię…

Modlitwa wstawiennicza

Módlmy się teraz do Ojca, przez Syna i w Duchu Świętym, w intencji naszych Kościołów, naszego świata i nas samych.

– Módlmy się nieustannie o jedność wszystkich chrześcijan.

      Panie, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas!

Módlmy się nieustannie za odpowiedzialnych za nasze Wspólnoty wiary, aby także oni trwali w pracy na rzeczy jedności chrześcijan.

      Chryste, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas!

Módlmy się za te Kościoły i Wspólnoty wiary, które są zagrożone podziałem i rozłamem. by ich jedność została zachowana.

      Panie, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas!

Módlmy się za ekumeniczne rady Kościołów na całym świecie, na poziomie krajowym i lokalnym, by praca, którą razem wykonują, była świadectwem Ewangelii w świecie.

      Panie, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas!

Módlmy się za dialogi ekumeniczne, by to, co nas dzieli, zostało przezwyciężone przez mądrość, miłosierdzie i prawdę.

      Chryste, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas!

Módlmy się, by wszyscy chrześcijanie świadczyli o Ewangelii, odwracając się od tego, co niszczy, aby żyć w prawdzie, pokoju i braterstwie. Za biednych, uciskanych, torturowanych, ofiary wojen i przemocy.

      Panie, zmiłuj się nad nami i wysłuchaj nas!

Panie wysłuchaj nas i odpowiedz na nasze nieustające modlitwy, przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa Pańska

Podziękowania/ogłoszenia

Pieśń

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, Ty swoje dzieci w swej opiece masz. Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz!

Błogosławieństwo

Dodaj komentarz