Propozycje badań naukowych w ramach seminarium magisterskiego

 

Temat pracy magisterskiej lub doktorskiej musi być przede wszystkim oryginalny, a zatem tematem pracy nie może być problem, który został już w pełni rozwiązany, ani zagadnienie, które zostało już wyczerpująco omówione. Innymi słowy: „nie można młócić tego, co już zostało wymłócone", czyli przepisywać to, co już zostało napisane. Na oryginalność tematu należy wskazać we Wstępie pracy, w którym musi znaleźć się krytyka literatury, czyli odpowiedź na trzy pytania:

1.      co już napisano na dany temat?

2.      czego jeszcze nie napisano?

3.      o czym autor pracy chce pisać?

A autor pracy powinien pisać o tym, czego jeszcze nie napisano na dany temat. Praca doktorska powinna przynosić rozwiązanie jakiegoś nowego problemu, natomiast w pracy magisterskiej można prezentować i omawiać jakieś zagadnienie.

            Temat pracy naukowej powinien być również aktualny, tzn. powiązany z tym, co dzieje się w Kościele i w teologii. Wyzwaniem dla teologii powinny być wciąż aktualne dyskusje o samym Kościele. To wyzwanie podejmuje np. czasopismo Fronda. W tym nie wprost teologicznym czasopiśmie można znaleźć dużo wprost teologicznych artykułów dotyczących eklezjologii. Można więc usystematyzować i ocenić eklezjologię Frondy. O tym, że jest to zadanie aktualne, a nawet ciekawe może świadczyć już sam tytuł jednego z artykułów: Kościół według Playboya (Fronda Nr 7 Dożynki 1996, 145-148).

            Ten sam numer Frondy zawiera artykuły z pogranicza ekoteologii, np. Metafizyczne mielizny głębokiej ekologii (222-228). Współczesne ekoreligie powinny być wyzwaniem dla teologii, aby ukazać chrześcijaństwo jako prawdziwą ekoreligię (Zob. sesja w Świdnicy: Ekumenizm i ekologia). Refleksja nad ekologicznym aspektem Objawienia dokonywana jest przez teologów ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich, zob. np. J. Pieniek, Drzewa owocowe zakwitną wraz z trawą. Ekoteologia Kościoła Anglii. Również teologia katolicka powinna więcej uwagi poświęcić ekologicznemu aspektowi Objawienia.

            Zawsze aktualne są zagadnienia ekumeniczne. III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu dostarczyło sporo materiału do teologicznej refleksji w zakresie chrystologii i eklezjologii, zob. Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność Europy.

            Wyzwaniem dla dogmatyki powinny być współczesne próby tworzenia różnych quasi-religii. Taką quasi-religią był marksizm, co przekonująco ukazuje praca Rafała Imos, Wiara człowieka radzieckiego. Quasi-religią zdaje się być również współczesny konsumpcjonizm. Należałoby to uzasadnić idąc za sugestiami artykułu Wojciecha Kowalewskiego, Sacrum na sprzedaż? O poszukiwaniu Boga w erze konsumpcjonizmu, Theologica Wratislaviensia, Tom 2, 2007, 147-157.

            Papież Benedykt XVI poprzez encyklikę Spe salvi uczynił aktualnymi tematy z eschatologii, zwłaszcza te marginalizowane przez współczesnych teologów jak: sąd ostateczny, czyściec, modlitwa za zmarłych. Teologia nadziei Benedykta XVI powinna być inspiracją do podejmowania tematów z zakresu eschatologii.

            Dla wrocławskiej dogmatyki źródłem inspiracji powinien być urodzony we Wrocławiu ewangelicki teolog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).

            Wreszcie zawsze aktualną pozostanie refleksja nad nauczaniem papieża Jana Pawła II. Na opracowanie czeka np. teologia nadziei Jana Pawła II.

 

Propozycje badań naukowych w ramach seminarium magisterskiego z teologii dogmatycznej

 

1.       Wybrane zagadnienie z zakresu  dogmatyki  w pismach zagranicznych i krajowych teologów, np. J. Ratzingera, L. Baltera

2.       Wybrane zagadnienie z zakresu dogmatyki  w dolnośląskich czasopismach teologicznych

3.       Ekumenizm np. w pieśniach  kościelnych albo kazaniach głoszonych w czasie Wrocławskich Tygodni Modlitw o Jedność, teologia nabożeństwa ekumenicznego

4.       Aktualne wyzwania przed którymi stoi Kościół, np. nowy ateizm, reforma reformy, kryzys w Kościele

5.       Zagadnienia interdyscyplinarne, np. chrześcijaństwo i islam w tle niektórych liturgicznych wspomnień

6.       Nauczanie Benedykta XVI, np. Benedykt XVI o sakramencie święceń w Roku Kapłańskim

 

 

Dodaj komentarz