PROMOCJA KSIĄŻKI DR PAWŁA BEYGI „Tradycja anglikańska w mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów”

P. Beyga, Tradycja anglikańska w mszale dla Ordynariatów Personalnych byłych anglikanów, Opole 2018, s. 203. (Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Integracją, seria: Ekumenizm i integracja, nr 33).

„W jedność chrześcijan duży wkład wniósł papież Benedykt XVI poprzez Konstytucję apostolską Anglicanorum coetibus z listopada 2009 r. Stanowi ona odpowiedź Kościoła katolickiego na liczne prośby kierowane przez grupy anglikańskich duchownych i wiernych z różnych stron świata. Pragnęli oni przystąpić do pełnej i widzialnej wspólnoty z nim. Konstytucja nie dokonuje jednak prostego włączenia byłych anglikanów w katolickie struktury, lecz pozwala konwertytom zachować to, co święte i cenne w Kościele Anglii. Wszystkie te elementy znalazły swoje miejsce w specjalnej księdze liturgicznej: Divine Worship: The Missal z 2015 r. Temu mszałowi poświęcona jest książka, której autorem jest dr Paweł Beyga (…). 

Droga wiodąca do rozwiązania postawionego problemu ma trzy etapy. Pierwszy etap stanowi próbę ukazania anglikańskiej tradycji w dwóch miejscach: doktrynie oraz liturgii. Drugi krok to wskazanie elementów anglikańskiej tradycji, która dochodzi do głosu w mszale dla konwertytów. Ostatni etap przynosi ocenę badanej księgi w świetle dziewiętnastowiecznego Ruchu Oksfordzkiego, projektu „reformy reformy” liturgii Benedykta XVI oraz uzgodnień osiągniętych w ramach posoborowego anglikańsko-katolickiego dialogu. (…) Przedstawione wnioski autora są twórczym wkładem do teologii dogmatycznej i do powiązanej z nią refleksji nad liturgią. Zasada lex orandi – lex credendi łączy bowiem ze sobą dogmatykę i liturgię.  Rozwiązany w książce problem nie został poruszony na polu polskiej teologii, a jedynie zasygnalizowany lub fragmentarycznie opracowany w literaturze anglojęzycznej. Wnioski autora są zatem przydatne dla Kościoła kroczącego drogą ekumenizmu (…)”.

(Z Przedmowy)

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

Dyrektor Instytutu Teologii Systematycznej i Duchowości

PWT we Wrocławiu

Książkę można nabyć w cenie 30 zł kontaktując się bezpośrednio z autorem: pbeyga@wp.pl

Spis treści:

Wykaz skrótów  7

Bibliografia 9

Przedmowa 23

Wstęp . 25

Rozdział I

Anglikańska tradycja

1. Anglikańska tradycja w doktrynie . 36

1.1. Geneza teologii Kościoła Anglii . 36

1.2. Pismo Święte jako najwyższa norma nauczania . 38

1.3. Wczesnochrześcijańskie wyznania wiary 39

1.4. Artykuły religii anglikańskiej . 41

1.5. Księgi liturgiczne . 47

2. Anglikańska tradycja w liturgii . 50

2.1. Zasada comprehensiveness a anglikańska liturgia 50

2.2. Trynitologia i chrystologia . 52

2.3. Sakramentologia i teologia Wieczerzy Pańskiej . 56

2.4. Eschatologia 61

2.5. Mariologia . 65

3. Wnioski 70

Rozdział II

Recepcja anglikańskiej tradycji w mszale dla byłych anglikanów

1. Elementy anglikańskiej tradycji obecne explicite . 74

1.1. Anglokatolicka specyfika 74

1.2. The Collect for Purity 79

1.3. The Prayers of the People . 81

1.4. The Collect at the Prayers of the People 89

202 Spis treści

1.5. The Penitential Rite 90

1.6. Łamanie konsekrowanej hostii 93

1.7. Prayer of Humble Access 95

1.8. Formuły przy udzielaniu Komunii Świętej . 96

1.9. Prayer of Thanksgiving . 99

1.10. Końcowe błogosławieństwo . 100

2. Elementy anglikańskiej tradycji obecne implicite . 101

2.1. Język liturgiczny . 101

2.2. Anglokatolickie zwyczaje liturgiczne 103

2.3. Kalendarz liturgiczny 105

2.4. Komunia pod jedną lub dwiema postaciami 107

2.5. Benedyktyński rys w liturgii Ordynariatów 109

3. Wnioski 111

Rozdział III

Próba teologicznej oceny recepcji anglikańskiej tradycji

w mszale dla Ordynariatów Personalnych

1. Próba teologicznej oceny w świetle Ruchu Oksfordzkiego . 114

1.1. Oxford Movement a współcześni anglokatolicy 114

1.2. Przedreformacyjne elementy dewocyjno-liturgiczne 116

1.3. Eucharystyczna recepcja zasady lex orandi – lex credendi

w mszale . 117

1.4. Kult maryjny 119

1.5. Ocena recepcji tradycji Ruchu Oksfordzkiego w mszale 121

2. Próba teologicznej oceny w świetle „reformy reformy” liturgii 124

2.1. Geneza „reformy reformy” liturgii 124

2.2. Problem „rzymskości” Divine Worship: The Missal . 126

2.3. Orientacja modlitwy liturgicznej . 127

2.4. Przyklęknięcia i postawa klęcząca 130

2.5. Elementy zaczerpnięte z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

w Divine Worship: The Missal 132

2.6. Problem języka narodowego i tłumaczeń 138

2.7. Ocena recepcji „reformy reformy” liturgii w mszale dla byłych

anglikanów . 140

3. Próba teologicznej oceny w świetle ekumenizmu i dialogu katolicko-anglikańskiego

142

3.1. Podstawowe założenia katolickiego ekumenizmu 142

3.2. Wyznania poreformacyjne w Dekrecie o ekumenizmie . 146

3.3. Dialog katolicko-anglikański . 148

3.4. Dokument na temat Eucharystii 150

3.5. Urząd kapłański a święcenia 153

3.6. Władza w Kościele 154

Spis treści 203

3.7. Autorytet w Kościele II . 157

3.8. Zbawienie a Kościół . 160

3.9. Kościół jako Komunia 162

3.10. Życie w Chrystusie: zasady moralne, wspólnota i Kościół 164

3.11. Autorytet w Kościele III 165

3.12. Maryja: łaska i nadzieja w Chrystusie . 167

3.13. Walking Together on the Way . 172

3.14. Próba teologicznej oceny mszału w świetle współczesnego

ekumenizmu i dialogu katolicko-anglikańskiego 175

4. Wnioski 179

Zakończenie . 181

Streszczenie . 193

Summary . 197