Chrystologia Schleiermachera – wykład wygłoszony na sympozjum o Schleiermacherze 18.11.2008 r.

 

  1. wyjaśnienie terminów

 

Chrystologię trzeba rozumieć w kontekście rozumienia religii u Schle… Kluczowym słowem jest ogląd Egzoteryzm M10

W religii chodzi o pełne zdziwienia oglądanie wszechświata „Mieć religię to tyle, co oglądać wszechświat" M113

„Jej istotą nie jest ani myślenie, ani działanie, lecz ogląd i uczucie. Chce ona oglądać wszechświat, chce go pobożnie podpatrywać w jego obrazach i działaniach, z dziecięcą biernością chce dać się pochwycić i wypełnić jego bezpośrednim wpływom. Toteż przeciwstawia się metafizyce i moralności we wszystkim, co stanowi jej istotę, i we wszystkim, co charak teryzuje jej działanie. Metafizyka i moralność widzą w całym wszechświecie tylko człowieka jako centralny punkt wszystkich relacji, jako warunek wszelkiego bytu i przyczynę wszelkiego stawania się; religia chce widzieć w człowieku nie mniej niż we wszystkich innych rzeczach poszczególnych i skończonych to, co nieskończone, tego odbicie, tego prezentację"[1] prowincja w umyśle M11

„Praktyka jest sztuką, spekulacja – wiedzą, religia – zmysłem dla i upodobaniem do nieskończoności"[2]

„ogląd jakiejś religii nie może być niczym innym jak tylko jakimś oglądem nieskończoności w skończoności"[3]

Tilike, czy jest to teologia naturalna, sprzeciwia się zasadzie sola fides

prototyp uczucia zależności

relacja do cudu i objawienia 203

rola uczenia religii 121 „Oglądu nie możemy ich nauczyć, nie możemy przenieść z nas do nich siły i biegłości umożliwiających – niezależnie od tego, przed jakimi przedmiotami się znajdujemy – wszędzie wessać z nich (przedmiotów) do naszego organu (poznawczego) pierwotne światło kosmosu"

różność religii 164

chrześcijaństwo 202

rzutuje na chrystologię

uczucie – ogląd

M 15„Ogląd bez uczucia jest niczym i nie może mieć ani właściwego początku, ani właściwej siły; uczucie bez oglądu jest również niczym: oba są tylko wtedy i przeto czymś, kiedy i ponieważ są pierwotnie nierozdzielną jednością" M 85

Tilike s. 207 „Nikt nie zna Ojca, jak tylko Syn, i ten, komu On zechce to objawić. Ta świadomość szczególnego charakteru Jego religijności, oryginalność Jego poglądu oraz siły jego przekazania i pobudzania religii (w innych) była zarazem świadomością Jego urzędu Pośrednika i Jego Bóstwa" M. 208. Ontologiczne pojęcie natury zamienia pojęciem świadomości  Szczególność Chrystusa leży w jego świadomości. Jest to kluczowe słowo do zrozumienia chrystologii Sch Tilike 207 Świadomość Boga stanowi jest Boży byt w Chrystusie

Dogmatyka: prawdy wiary są tylko historycznie uwarunkowanym sposobem słownego ujęcia stanów uczuciowych chrześcijańskiej pobożności szuk Sch

„Nauka zasadnicza rozpada się tutaj zatem na dwie nauki: na naukę o osobie Chrystusa i naukę o Jego czynie" Sch  I 31-3

 

 [1] F. Schleiermacher, Mowy o religii, Kraków 1995, 73-74.

[2] Tamże, 75.

[3] Tamże, 198

EKUMENICZNY WYMIAR REFORMACJI

summum_pontificum_042a.jpg  Polska Sekcja Międzynarodowego Towarzystwa im. Bonhoeffera zorganizowała we Wrocławiu 5  listopada 2008 r. przy parafii ewangelickiej spotkanie ekumeniczne  pt. „Ekumeniczny wymiar Reformacji”.

 

   Na spotkanie to udali się klerycy Koła Ekumenicznego WSD w Bagnie: Łukasz Anioł, Marek Domański i Daniel Jamroży wraz z opiekunem ks. Dariuszem Zielonką.

 

   Na początku głos zabrał Janusz Witt, przewodniczący Polskiej Sekcji Towarzystwa  im. Bonhoeffera, który przedstawił jej działalność i plany na na najblizszą przyszłość. J. Witt podkreślił, iż Towarzystwo Bonhoefferowskie ma charakter ściśle ekumeniczny, a w jego skład wchodzą zarówno katolicy, jak i protestanci.

   Następnie przemawiali zaproszeni prelegenci. Jako pierwszy zabrał głos ks. bp Ryszard Bogusz z kościoła ewangelicko-augsburskiego. W swoim wykładzie przybliżył on sylwetkę ks. Marcina Lutra. Głównym powodem wywieszenia 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 X 1517 r. był handel odpustami. Luter nie chciał tworzyć nowego Kościoła, ale oczekiwał rzeczowej dyskusji teologicznej nad tymi tezami, do której nigdy nie doszło. W roku 1529 na sejmie w Spirze zwolenników Lutra nazwano po raz pierwszy protestantami, ponieważ zaprotestowali przeciw zmianie wyznania. Autor referatu przypomniał, że w tym roku mija 525 rocznica urodzin M. Lutra oraz to, że w kościele ewangelickim rozpoczęła się dekada Lutra, która trwać będzie przez kolejnych 9 lat.

summum_pontificum_050.jpgKolejny prelegent ks. prof. Bogdan Ferdek z kościoła rzymsko-katolickiego (wykładowca teologii dogmatycznej m.in. w seminarium Salwatorianów w Bagnie), zaznaczył, że Marcin Luter ogłaszając swoje tezy, zamierzał zreformować Kościół poprzez powrót do doktryny biblijnej. Ks. Ferdek podkreślił bardzo mocno, że to właśnie nawrócenie, pokuta, mają być stylem naszego chrześcijańskiego życia. Dodał także, że ekumenizm duchowy winien stanowić najważniejszą formę wszelkie- go rodzaju działań ekumenicznych.

Jako ostatni głos zabrał rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu dr Wojciech Szczerba. W swoim wystąpieniu skupił się na omówieniu doktryny kościołów i wspólnot protestanckich drugiego nurtu reformacji tzn. ewangelikalnych. Na zakończenia prelegent podał przykłady działania ewangelikanizmu w Polsce. Jest nim m.in.  Alians Ewangelikalny, który skupia wiele wspólnot  i ruchów chrześcijańskich.

   Na zakończenie spotkania, głos zabrał popnownie Janusz Witt, który podziękował prelegentom za wystąpienie, po czym zaprosił wszystkich do wysłuchania koncert chóru „Capella Oekumenica” pod dyrekcją pana Adama Rajczyby.

 

kl. Marek Domański SDS

summum_pontificum_071.jpg summum_pontificum_077.jpg

summum_pontificum_065.jpg

summum_pontificum_030.jpg
summum_pontificum_073.jpg
summum_pontificum_079.jpg

 

 

Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej

 

ob_mar_w_for_int._i_du_01.jpg Dnia 15 listopada 2008 r. w Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” w Licheniu  odbyło się Ogólnopolskie sympozjum mariologiczne, pt. „Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej”.  Wzięły w nim udział 3 studentki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu: Justyna Hul, Agnieszka Kacała i Renata Mickiewicz. Zostało ono zorganizowane w 20 rocznicę ogłoszenia przez Kongregację Wychowania Katolickiego dokumentu Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej (25 III 1988 r.). W programie były m.in. wykłady, panel dyskusyjny i czas na pytania oraz rozmowy przy stole.

Czytaj dalej „Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej”