Kazanie – V Niedziela Wielkiego Postu

Kazanie na V Niedzielę Wielkiego Postu 9.03.2008 Mysłakowice


(proboszcz parafii: ojciec prałat, dziekan, dr, biskup in spe Mieczysław Bętkowski)

W czasie niedzielnej mszy św. składamy wyznanie wiary. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy wyznanie wiary Marty z Betani, siostry Łazarza: „Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. To jej wyznanie przypomina wyznanie wiary św. Piotra, które złożył pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.


Marta składa swoje wyznanie wiary w trudnej sytuacji życiowej, po przedwczesnej śmierci swojego brata. Nie czyni jednak Bogu wyrzutów, dlaczego przedwcześnie zabrał jej brata? lecz wyznaje wiarę w Jego Syna, którego posłał na świat. Marta wyznaje wiarę w Syna Bożego, gdy nad Jezusem zbierają się ciemne chmury, bo już dojrzewała decyzja arcykapłanów i faryzeuszów, aby zabić Jezusa. Marta składająca wyznanie wiary, w tak niekorzystnej sytuacji, jest przypomnieniem, że dla wiary nie ma pomyślnych wiatrów; wierzyć to znaczy iść pod wiatr. Wiele przeciwnych wierze wiatrów, a nawet huraganów silniejszych od Emmy, szaleje dzisiaj. Jeden z tych przeciwnych wierze huraganów chciałby rozmiękczyć wiarę. Tak jak mamy dziś kawę bez kofeiny, czekoladę bez cukru i kotlety bez mięsa, tak jeden z przeciwnych wierze huraganów chciałby ją uczynić wiarą –light, wiarą bez Chrystusa i Jego przykazań, wiarą będącą dodatkiem do świąt i ważnych sytuacji życiowych.


W obliczu tego huraganu, który chciałby rozmiękczyć wiarę, nie jesteśmy bezbronni. Bóg uczynił nas ludźmi myślącymi i dał nam Kościół – Ciało Chrystusa.


Pochodzący z Wrocławia ewangelicki teolog Dietrich Bonhoeffer, męczennik nazizmu z 1945, ubolewał nad szerzącą się w III Rzeszy bezmyślnością owocującą głupotą. Według Bonhoeffera w rozmowie z głupcem wyczuwa się, że nie ma się z nim do czynienia osobiście, lecz z panującymi nad nim sloganami i hasłami, którymi jest zniewolony i zaślepiony. Urobiony na bezwolne narzędzie głupiec będzie zdolny do wszelkiego zła, a zarazem niezdolny to zło rozpoznać Przeciwieństwem bezmyślnej głupoty jest myślenie. Myślenie wsparte pochodzącym od Ducha Świętego darem wiedzy (rozumu) jest sprzymierzeńcem wiary. Człowiek myślący zauważa dzisiaj to, przed czym prawie 100 lat temu przestrzegał papież Pius XI, gdy nauczał, że gdy „w sercach ludzkich gaśnie idea Boga, wtedy następuje rozluźnienie obyczajów, co nieuchronnie spycha ludzi w najokrutniejsze barbarzyństwo”. W XX wieku próbowano urządzić świat bez Boga i kończyło się to na barbarzyństwie.


Oprócz myślenia sprzymierzeńcem wiary jest przede wszystkim Kościół. Według D. Bonhoeffera „Jezus Chrystus od zesłania Ducha Świętego żyje na ziemi w postaci swojego Ciała, Kościoła…Nie można zatem traktować go tylko jako jednej z wielu instytucji”. Kościół daje Tego, w którego wierzymy – Chrystusa, a daje Go przede wszystkim w Słowie Bożym i Eucharystii. Nie znajdziemy Chrystusa na dyskotece, w supermarkecie czy w kolorowych czasopismach. Znajdziemy go w Jego Ciele Kościele i dlatego Kościół jest naturalnym środowiskiem wiary. Trzeba zatem odrzucić eklezjofobię, fobię na punkcie Kościoła wszędobylską w dzisiejszych mediach.


Za chwilę złożymy wyznanie wiary. Jest ono męczennikiem ze względu na bezmyślne odmawianie. Spróbujmy je wypowiedzieć jak Marta, siostra Łazarza świadomie i z pokryciem w naszym życiu. Pomimo huraganu przeciwnego wierze bądźmy ludźmi myślącymi odnajdującymi Chrystusa w Jego Ciele Kościele.

Ks. dr Adam Lasek

 
ks. Adam Lasek
 
 
Ks. dr Adam Lasek, ur. 14 grudnia 1963 r. w Nowej Sarzynie. Dnia 30 maja 1992 roku przyjął święcenia prezbiteratu w katedrze pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy z rąk ks. bpa Tadeusza Rybaka. W latach 1992-1993 pełnił funkcję wikariusza w parafii katedralnej w Legnicy. W latach 1993-1998 studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza "Angelicum" w Rzymie. Od 1998 roku pełni funkcję sekretarza studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy i prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Wykłada teologię dogmatyczną i fundamentalną. Od 14 maja 2001 r.  jest adiunktem w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Towarzystwa Dogmatyków Polskich.
 

Dorobek naukowy:

Praca doktorskaLa persona di Gesú Cristo alla luce della „Teodrammatika“ di Hans Urs von Balthasar, Roma 2000, Papieski Uniwersytet św. Tomasza w Rzymie;

– Prezentacja sylwetki Elizabeth A. Johnson przedstawicielki teologii feministycznej, dolnośląski festiwal nauki Wrocław 21.09.2004 r.

– Pneumahagijny charakter Niepokalanego Poczęcia NMP w świetle listu Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej Matka Pana. Pamięć – Obecność – Nadzieja. Niektóre aktualne zagadnienia dotyczące postaci i misji Najświętszej Dziewicy Maryi, w: Materiały sesji naukowej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z okazji 150. Rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny 16 XII 2004 r., Wroclaw 2004, s. 131-136.

– „Wielki człowieka Kościoła, ducha i kultury europejskiej“. Sylwetka Hansa Ursa von Balthasara, wykład wygłoszony w czasie sesji naukowej z okazji setnej rocznicy urodzin Hansa Ursa von Balthasara, Legnica 08.03.2005 r.

– Maryja w tajemnicy Eucharystii, Wrocławskie święto Eucharystii. Pamięć Kongresu w refleksji teologów, Wrocław 2007, s. 81-89.

 

Prace magisterskie:

1. J. Boratyn, Creatio continua i Opatrzność Boża w polskiej lietarturze teologicznej, Wrocław-Legnica 2002.

2. P. Zawadka, Ekumeniczny wymiar teologii Krzyża na podstawie polskiej literatury teologicznej, Wrocław-Legnica 2002.

3. M. Habiniak, Eucharustia jako uobecnienie ofiary Krzyżaw polskiej literaturze teologicznej, Wrocław-Legnica 2004.

4. A. Karbowiak, Posoborowe dyskusje o nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał w polskiej literaturze teologicznej, Wrocław-Legnica 2004.

5. P. Jagusz, Znaki zapowiadające przyjście Jezusa Chrystusa przy końcu świata w świetle polskich publikacji teologicznych, Wrocław-Legnica 2004.

6. A. Paciorkowska, Trynitarna reinterpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Wrocław-Legnica 2004.

7. T. Zdunek, Chrystologia nowych tajemnic różańca świętego w świetle polskiej lietratury teologicznej, Wrocław-Legnica 2005.

8. A. Adamska, Uspiennije Bożej Materii w teologii wschodniej, Wrocław-Legnica 2006.

9. K. Bulanda, Szatan jako przedmiot refleksji polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio“, Wrocław-Legnica 2006.