NIEPOKALANE POCZĘCIE JAKO DOGMATYCZNA SYNTEZA DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ

Niepokalane Poczęcie jako dogmatyczna synteza duchowości katolickiej

   170 rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu (1854-2024)

 1. Metody teologiczne w średniowieczu
 2. Tomasz z Akwinu a niepokalane poczęcie
 3. Henryk Suzo i Jordan z Sakosonii a niepokalane poczęcie
 4. Jan Tauler, Jan Nider, Jan Herolt i Jan Streler o niepokalanym poczęciu
 5. Metoda teologiczna zwolenników niepokalanego poczęcia
 6. Pseudo-Sobór w Bazylei o niepokalanym poczęciu
 7. Niepokalane poczęcie a uświęcenie Maryi
 8. Joseph Ratzinger o niepokalanym poczęciu
 9. Współczesne próby reinterpretacji niepokalanego poczęcia
 10. Grupa z Dombes o niepokalanym poczęciu
 11. John Macquarrie o niepokalanym poczęciu
 12. Niepokalane poczęcie w ujęciu Celestyna Stanisława Napiórkowskiego

LEKTURA:

 1. Pius XI, Ineffabilis Deus
 2. Marek Chmielewski, Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej, w: (red. Danuta Mastalska) Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie, Częstochowa – Niepokalanów 2005, 97-107.
 3. Kazimierz Lubowicki, Dlaczego Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej?, w: (red. Danuta Mastalska) Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie, Częstochowa – Niepokalanów 2005, 237-245.
 4. Bogdan Ferdek, Duchowość jako interioryzacja dogmatuStudia Gnesnensia Tom XXXI (2017) 19-31.

Literatura pomocnicza:

 • (red. G. Bartosik, P. Warchoł) „Złota nić” Niepokalanego Poczęcia w myśli i życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2015
 • B. Kochaniewicz, Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej, Kraków 2008.
 • (red. Danuta Mastalska) Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie, Częstochowa – Niepokalanów 2005
 • S.C. Napiórkowski, Biblijne podstawy nauki o niepokalanym poczęciu, SALVATORIS MATER 3(2001) nr 1, 21-37
 • R. Rogowski, Niepokalane poczęcie – dar i droga Maryi, SALVATORIS MATER 3(2001) nr 1, 38-51.
 • J. MACQUARRIE, Mary for all Christians, London 1990.
 • J-P Torrel, Dziewica Maryja w wierze katolickiej, Poznań 2013.
 • (red.) F. Courth, Mariologia, Poznań 2005.
 • R. Laurentin, Matka Pana, Warszawa 1989.
 • (red.) R. Mazurkiewicz, Teksty o Matce Bożej. Polskie średniowiecze, Niepokalanów 2000.
 • B. Ferdek, Nasza siostra – córą i matką Pana : mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, Wrocław 2007.

ESCHATOLOGIA 2024

ESCHATOLOGIA 2024

 1. Teologiczne rozumienie eschatologii
 2. Filozofia i teologia o śmierci
 3. Filozofia i teologia o duszy
 4. Problem sądu szczegółowego
 5. Niebo
 6. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła o piekle
 7. Dawna i nowa teologia o piekle
 8. Problem apokatastazy
 9. Problem czyśćca w Piśmie Świętym
 10. Problem czyśćca u Ojców Kościoła
 11. Magisterium Kościoła o czyśćcu
 12. Dawna i nowa teologia o czyśćcu
 13. Pismo Święte o powszechnym zmartwychwstaniu umarłych ze szczególnym uwzględnieniem 1 Kor 15.
 14. Zmartwychwstanie ciał we współczesnej teologii: problem tożsamości ciała         zmartwychwstałego, hipoteza zmartwychwstania w momencie śmierci
 15. Pismo Święte o paruzji ze szczególnym uwzględnieniem 1 i 2 Listu do Tesaloniczan
 16. Paruzja w refleksji wybranych teologów
 17. Prodromy paruzji
 18. Problem milenaryzmu
 19. Dawna i nowa teologia o sądzie ostatecznym
 20. Pismo Święte i tradycja patrystyczna o reintegracji kosmosu
 21. Reintegracja kosmosu w refleksji wybranych współczesnych teologów
 22. Eschatologia prawosławna i protestancka
 23. Problem relacji pomiędzy czasem i wiecznością
 24. Eschatologia religii niechrześcijańskich
 25. Filozofia i teologia nadziei
 26. Eschatologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

LEKTURA:

Bogdan Ferdek, Logos nadziei. Camino jako laboratorium nadziei, Wrocław 2020.

 

LITERATURA:

Eschatologia w religiach, kulturach i systemach myślowych, w: Studia religiologica, zeszyt 28

Fanzaga L., Spojrzenie w wieczność

Ferdek B., Teologiczna futurologia, Legnica 2001

Ferdek B., Eschatologia Taboru, Wrocław 2005.

Finkenzeller J., Eschatologia

Jankowski A., Eschatologia biblijna Nowego Testamentu

Nocke F., Eschatologia

Puste piekło? (red. J. Majewski)

Ratzinger J., OPERA OMNIA X, Zmartwychwstanie i życie wieczne, Lublin 2014

Rychlicki Cz., Wiara, nadzieja, miłość wobec wieczności

Skwierczyński A., Miłość oczyszczająca

CHRYSTOLOGIA 2024

CHRYSTOLOGIA 2024

 1. Pojęcie chrystologii i chrystocentryzmu, zadania, cel i metoda
 2. Ewangelie synoptyczne o bóstwie Jezusa Chrystusa
 3. Bóstwo Jezusa Chrystusa w pismach Janowych
 4. Bóstwo Jezusa Chrystusa w tradycji Pawłowej
 5. Tytuły chrystologiczne
 6. Królewska godność Jezusa z uwzględnieniem encykliki Piusa XI Quas Primas
 7. Chrystologiczne Credo epoki patrystycznej – chrystologia szkoły aleksandryjskiej i antiocheńskiej
 8. Apolinaryzm, adopcjonizm, doketyzm i chrystologiczne spekulacje gnozy
 9. Ariusz i I Sobór w Nicei (325)
 10. Nestoriusz i Sobór w Efezie (431)
 11. Monofizytyzm i Sobór Chalcedoński (451) z uwzględnieniem encykliki Pius XII Sempiternus Rex Christus (1951);
 12. Chrystologia II i III Soboru w Konstantynopolu oraz II Soboru w Nicei
 13. Chrystopsychologia
 14. Problem wiedzy i wiary Jezusa
 15. Współczesne kierunki chrystologiczne
 16. Chrystologia deklaracji Dominus Iesus
 17. Jezus poza chrześcijaństwem: Koran o Jezusie, New Age o Jezusie, Leszek Kołakowski o Jezusie
 18. Chrystologia protestancka: Schleiermacher, Barth, Bonhoeffer
 19. Chrystologie pozaeuropejskie
 20. Ewangelie dzieciństwa Jezusa
 21. Przemienienie Pańskie
 22. Ostatnia wieczerza jako pascha Jezusa
 23. Biblijna teologia krzyża
 24. Soteriologiczne modele św. Tomasza z Akwinu
 25. Teologia krzyża Marcina Lutra
 26. Soteriologia Josepha Ratzingera: śmierć Jezusa jako pojednanie (przebłaganie) i zbawienie
 27. Zstąpił do piekieł
 28. Teologia Bożego Grobu
 29. Istota zmartwychwstania Jezusa
 30. Wniebowstąpienie i zasiadanie po prawicy Ojca
 31. Zesłanie Ducha Świętego: związek pneumatologii z chrystologią; Leon XIII, encyklika Divinum illud munus

LEKTURA

 1. Zwiastowanie Maryi, dziewicze narodzenie Jezusa (J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1,52-72)
 2. Jezus o sobie: Syn człowieczy, Syn, Ja jestem (J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1,  353-380)
 3. Tajemnica wielkanocna – najgłębsza treść i podstawa kultu Serca Jezusowego  (J.       Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/2, 615-631)
 4. Misteria publicznej działalności Jezusa: chrzest, kuszenie, Ewangelia o królestwie Bożym, kazanie na Górze, orędzie przypowieści, przemienienie ( J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1, 134-217; 257- 281)
 5. Modlitwa Pańska (J. Ratzinger, Jezus z Nazaretu, OPERA OMNIA  VI/1, 218-246)

LITERATURA

Bartnik S., „Dogmatyka katolicka”

Granat W., „Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie”

Jezierski J., „Chrystologia”

Kasper W., „Jezus Chrystus”

Kasper W., „Bóg Jezusa Chrystusa” 200-248

Łukaszuk T., „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”

Schőnborn Ch., „Bóg zesłał Syna swego”

Jezus Chrystus. Historia i tajemnica (red. W. Granat, E. Kopeć)