III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu drogowskazem do jedności

Organizatorem tej mini-sesji naukowej była II Katedra Teologii Dogmatycznej PWT we Wrocławiu. Termin: 11. 12. 2007 (wtorek) godz. 9.30. Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, sala nr 6.

 

Program

1.W drodze do jedności (ks. diakon mgr Piotr Majcher)

2. Droga ekumenicznej teologii z Sibiu

3. Światło Chrystusa drogą do jedności (ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek)

4. Droga wrocławskiej ekumenii A.D. 2007 (Agnieszka Kacała)

5. Drogi jedności pomiędzy Sibiu a Lutherstadt Wittenberg ( Magdalena i Janusz Drozdowie)

 

 

Czytaj dalej „III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu drogowskazem do jedności”

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, urodzony 22 czerwca 1956 roku w Ozimku. W czasie studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego wyróżniony III nagrodą za pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach Nagrody Pokojowej 1978 im. Maksymiliana Kolbego-Reinholda Schneidera na temat: O. Maksymilian Kolbe, Reinhold Schneider i Dietrich Bonhoeffer – jako krzewiciele pokoju w służbie chrześcijańskiego sumienia (Lublin 11. 06. 1978). Studia filozoficzno-teologiczne zostały uwieńczone w 1981 roku magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy: Kategoria przyszłości w polskiej literaturze filozoficzno-teologicznej. Po ukończeniu studiów i przyjęciu święceń kapłańskich w 1981 roku  wyróżniony II nagrodą za pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach Nagrody Pokojowej 1982 im. Maksymiliana Kolbego-Reinholda Schneidera na temat: O Miłosierdziu Bożym i sprawiedliwości ludzi. (Lublin 26. 03. 1983).

Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu zostały uwieńczone w 1987 roku doktoratem na podstawie pracy: Pojęcie „przyszłości” i „kairosu” we współczesnej teologii. Od 1992 praca na PWT we Wrocławiu przy Katedrze Eklezjologii na stanowisku adiunkta. 27 maja 1998 roku kolokwium habilitacyjne w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną: Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny.

1 października 2001 nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego PWT. 28 stycznia 2007 roku wykonanie aktu nadania tytułu profesora na podstawie uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 października 2006 r. o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora.

Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Dogmatyków oraz członek zarządu Sekcji Polskiej Towarzystwa Bonhoefferowskiego.

Najnowszy dorobek naukowy

Pozycje książkowe

 

Nasza Siostra – Córą i Matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, Świdnica 2007.

 

Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii, Wrocław 2010.

(red.) Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie, Wrocław 2012.

(red.) Debata wokół „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI, Wrocław 2014.

(red.) Status błędu w filozofii i teologii, Wrocław 2014.

(red.) Chrystus Paschy, Poznań 2014.

Artykuły

 

1. Chrześcijanin – obywatelem dwóch ojczyzn, Życie Konsekrowane 5 (55) 2005, 18-25.

2. Chrystus i Jego Kościół – Teologiczny temat życia Dietricha Bonhoeffera jako podstawa chrystologii solidarności, Perspectiva Rok IV 2005 Nr 2, 45-57.

3. Posłuszeństwo a Eucharystia, Biuletyn wychowania seminaryjnego (2006) NR 47, 46-55.

4. Jana Pawła II eschatologia miłosierdzia, w: Jan Paweł II – sługa miłosierdzia. Materiały z II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej (red. J. Lipniak) Świdnica 2006, 77-84.

5. Czy Jezusa czterech Ewangelii można rozpoznać w Jezusie współczesnych piątych ewangelii? Współcześni fałszerze Jezusa, w: Ku cywilizacji miłości (red. W. Wenz) Wrocław 2006, 81-91.

6. Horst Bürkle. Teolog misji Kościoła w świecie religijnego pluralizmu, w: Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego (red. J. Jezierski, K. Parzych) Olsztyn 2006, 65-74.

7. Paschalna ofiara, w: Eucharystia życiem Kościoła i świata (red. B. Drożdż) Legnica 2007, 59-68.

8. Eucharystia w perspektywie ekumenicznej, w: Wrocławskie Święto Eucharystii. Pamięć Kongresu w refleksji teologów (red. J. Pater) Wrocław 2007, 109-120.

9. Modele ekumenizmu według Josepha Ratzingera, Studia Salvatoriana Polonica, T. 1 – 2007, 61-76.

10. Czy Maryja dzieli chrześcijan? Dialog anglikańsko-katolicki o Matce Pana, w: W kręgu zamyślenia teologicznego, Wrocław 2007, 137-144.

11. Jan Paweł II – Diakon godności człowieka, w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka, Świdnica 2008, 47-60.

12. (rec.) B. Giemza, Wędrówki przez rok kościelny z Benedyktem XVI, Kraków 2007, Życie konsekrowane 1 (69) 2008, 104-106.

13. Eschatologia jako sztuka życia, w: Teologia jako sztuka życia, Wrocław 2008, 309-323.

14. Światło Taboru światłem dla eschatologii, Communio Nr 1, 2008, 41-62.

15. Co Duch Święty szuka w małżeństwie w: Małżeństwo – wolność czy kajdany?, Wrocław 2008, 181-190.

16. Czym jest ekoteologia?, w: Ekoteologia w kościołach chrześcijańskich (red. J. Lipniak) Świdnica 2008, 7-17.

17. Ekoreligia?, w: Ekoteologia w kościołach chrześcijańskich (red. J. Lipniak) Świdnica 2008, 105-114.

18. Ekumeniczna lektura chrystologii Dietricha Bonhoeffera, Wrocławski Przegląd Teologiczny 16 (2008) nr 1, 7-17.

19. Elpidiańskie oblicza, w: Oblicza chrześcijańskiej nadziei (red. W. Irek) Wrocław 2008, 63-75.

20. Literacka teologia przebóstwienia Angelusa Silesiusa, Studia Salvatoriana Polonica T. 2 – 2008, 143-156.

21.Zjednoczona z Synem w Duchu Świętym, Salvatoris Mater 10 (2008) nr 3, 23-33.

22. Teologia łaski Apostoła z łaski- pastoralne implikacje charytologii św. Pawła Apostoła, w: Przeznaczeni do głoszenia Ewangelii (red. W. Irek) Wrocław 2009, 74-84.

23. Soteriologiczne elementy New Age i ideologii laicyzmu w świetle teologicznej krytyki, Studia Salvatoriana Polonica T. 3 – 2009, 159-171.

24. Moc Ducha Świętego wobec niemocy okultyzmu: w: Magia, okultyzm, wróżbiarstwo-cała prawda, Wrocław 2009, 121-129.

25. Objawienia maryjne a znaki czasów, Salvatoris Mater 11 (2009)nr 1, 47-58.

26. Spór o apokatastazę we współczesnej polskiej teologii katolickiej, Theologica Wratislaviensia t. 4. 2009, 115-124.

27. Teologiczne motywacje w nauczaniu Jana Pawła II o Maryi Królowej Polski, w: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro (red. Z. Jabłoński) Jasna Góra-Częstochowa 2010, 182- 192.

28. Objawienie w doktrynie kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, w: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów (red. B. Kochaniewicz) Poznań 2010, 169-181.

29. Ma granice Nieskończony. Chrystologiczna reinterpretacja nieskończoności jako przymiotu Boga, w: Studia Gnesnensia Tom XXIV (2010) 101-110.

30. Integralność i interdyscyplinarność w mariologicznym wykładzie, SALVATORIS MATER 12(2010) nr 1-2, 203-213.

31. Bóg i człowiek w dialogu, w: Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych (red. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński) Białystok 2010, 71-76.

32. Nauczanie Kościoła katolickiego o nierozerwalności małżeństwa w aspekcie dogmatyczno-historycznym, Sympozjum Rok XIV 2010, nr 1 (19), s. 27-39.

33. Bonhoeffer a wrażliwość na prawdę w debacie publicznej, Theologica Wratislaviensia Tom 5 – 2010, 43-48.

34. Kryzys w Kościele, w: Tożsamość chrześcijańska w zsekularyzowanym świecie, Wrocław 2011, 63-74.

35. Czy zmartwychwstaniemy? Jakie będzie wówczas nasze ciało?, w: Servus Sanctae Hedvigis Fidelis (red. J. Swastek, M. Piela) Wrocław 2011, 355-364.

36. Werytatywne aspekty wolności w ujęciu Josepha Ratzingera, Studia Gnesnensia Tom XXV (2011) 179-190.

37. Benedykta XVI wizja Kościoła, w: Kościół naszym domem? Wrocław 2011 (red. W. Irek) 49-58.

 

38. John Henry Newmann i Joseph Ratzinger o pewności wiary, w: Racjonalność wiary (red. B. Kochaniewicz) Poznań 2012, 177-186.

 

39. Wzajemna relacja między lex orandi a lex credendi, Studia Salvatoriana polonica T. 6 – 2012, 44- 60.

40. (rec.) Emery de Gaál, The Theology of Pope Benedict XVI: The Christocentric Shift, New York 2010), Wrocławski Przegląd Teologiczny Rok XX 2012 Nr 2, 194-197.

 

41. Chrystologia paschalna Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, w: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie (red. B. Ferdek), Wrocław 2012, 175-187.

 

42. Objawienie w dialogu ekumenicznym między Wschodem a Zachodem, w: Matka Jezusa w dialogu ekumenicznym (red. B. Kochaniewicz) Poznań 2012, 21-34.

 

43. Wiara poszukująca zrozumienia, w: Nowa ewangelizacja – ożywienie wiary (red. A. Tomko, G. Sokołowski) Wrocław 2013, 75-92.

 

44. Maryja pierwowzorem macierzyńskiej funkcji Kościoła, SALVATORIS MATER 13 (2011) nr 3-4, 104-116.

 

45. Rola wiary w refleksji teologicznej, w: O naturze teologii (red. B. Kochaniewicz), Poznań 2013, 37-46.

 

46. „Oikoumene”as an Instrument of Peace: the Catholic-Orthodox Dialogue in light of the Ravenna Document, Poznańskie Studia Teologiczne 27/2013, 61-68.

 

47. Możliwość wiary dzisiaj, Teologia praktyczna 14/2013, 7-15.

 

48. Filozofia przeciwieństw Romano Guardiniego, w: Filozofia we Wrocławiu I, (red. L. Miodoński) Wrocław 2013, 219-229.

 

49. Dogmat-prawda czy gwałt zadany rozumowi? w. Wiara pod lupą (red. R. Pietkiewicz) Wrocław 2014, 59-71.

 

50. Wcielenie jako odnowienie dzieła stworzenia, w: Debata wokół „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI, (red. B. Kochaniewicz, B. Ferdek) Wrocław 2014, 301-317.

 

51. Teologiczna i filozoficzna mesjanologia nad Renem, Mozelą i Menem, w: W trosce o kulturę logiczną (red. K. Wolsza) Opole 2014, 309-322.

 

52. O pożytkach z uprawiania teologii akademickiej, w: Wydział Teologii Katolickiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1811-2011) (red. M. Piela) Wrocław 2013, 11-16.

 

53. Błąd teologiczny a ekumenizm, w: Status błędu w filozofii i teologii (red. B. Ferdek, L. Miodoński) Wrocław 2014, 155-168.

54.      Misterium niepokalanego poczęcia w mariologii bł. Johna H. Newmanna, Wrocławski Przegląd Teologiczny 22 (2014) nr 1, 37-50.

55.      Jezus Chrystus jako Zbawiciel i Sędzia w eschatologii Benedykta XVI, w: Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI, Poznań 2014, 143-157.

56.      Widzenie uszczęśliwiające, w: Encyklopedia katolicka XX, Lublin 2014, 468-470.

57.      „Wiara i poszukiwanie Boga”. Lumen fidei w perspektywie teologii religii, w: Poznańskie Studia Teologiczne 28(2014), 165-176.

58.      Maryja w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, SALVATORIS MATER 14 (2012) nr 1-4, 21-34.

59.      Ekumeniczny wymiar polskiej mariologii posoborowej, SALVATORIS MATER 16 (2014) nr 1-4, 288-300.

60.      Rola objawień maryjnych w ewangelizacji, SALVATORIS MATER 16 (2014) nr 1-4, 331-344.

61.      Pascha Jezusa a zbawienie niechrześcijan według Leo Scheffczyka, w: Chrystus Paschy (red. W. Szukalski, B. Ferdek) Poznań 2014, 121-132.

62.      Chrystologia filozoficzna – fakt czy nadinterpretacja, w: Wiara teologów a rozum filozofów (red. R. Goczał) Wrocław 2015, 97-106.

63.      Płodność małżeństwa w świetle teologii dogmatycznej, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny (red. J. Lipniak) Wrocław 2015, 81-89.

Recenzje dorobku profesorskiego

Bogusław Kochaniewicz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzje habilitacji

Tadeusz Kałużny SCJ: Nowy Sobór ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka, Kraków 2008 (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie)

Marek Jerzy Uglorz, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków, Warszawa 2009 (Chrześcijańska Akademia Teologiczna).

Andrzej Małachowski, Koherentność modelu soteriologii Mikołaja z Kuzy, Wrocław 2011 (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu).

Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Teologia historiozbawcza w dogmatyce polskiej XX wieku, Olsztyn 2010 (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Warmińskiego w Olsztynie)

Elżbieta Adamiak, Communio sanctorum. Zarys ekumenicznie zorientowanej dogmatycznej teologii świętych obcowania, Poznań 2011 (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wacław Siwak, recenzja osiągnięć naukowych (w tym jednotematycznego cyklu publikacji: Teologia wybranych tytułów i formuł maryjnych) oraz aktywności naukowej, Lublin 2012 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Jacek Prokopski, Hegel-Kierkegaard. Filozoficzno-teologiczna kontrowersja. Krytyczny komentarz do głównych dzieł, Wrocław 2013 (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Antoni Nadbrzeżny, Sakrament wyzwolenia. Zbawcze posłannictwo Kościoła w posoborowej teologii holenderskiej, Lublin 2013 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Recenzje doktoratów

Zofia Bator, Pneumatologiczna interpretacja pośrednictwa ikon (promotor prof. dr hab. K. Klauza) Lublin 2006

Agnieszka Dudek, „Mysterium Christi” jako klucz do tajemnicy Bożego miłosierdzia w posoborowym nauczaniu Kościoła (promotor: ks. prof. dr hab. J. Szymik) Lublin 2006

Joanna Maślanka, Realitas complexa. Obrazy i modele Kościoła w eklezjologii Y. Congara (promotor: ks. prof. dr hab. J. Szymik) Lublin 2006

Jan Dziewulski, Tajemnica Boga Trójjedynego w publikacjach teologicznych po Soborze Watykańskim II (promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Liszka) Wrocław 2006.

Aleksander Radecki, Aspekt pasyjny pobożności ludowej na przykładzie dawnych i współczesnych kalwarii w archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej (promotor: bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski) Wrocław 2006

Marek Marchwicki, Gnoza źródłem postaw heterodoksyjnych w chrześcijaństwie (promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Liszka) Wrocław 2006

Dariusz Zielonka, Charakter sakramentalny w ujęciu teologii okresu Vaticanum II (promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik) Lublin 2007.

Przemysław Sawa, Teologia inkarnacji przełomu tysiącleci (1994-2005). Próba syntezy na podstawie piśmiennictwa polskojęzycznego (ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik) Katowice 2008.

Anna Świątek, Zbawcze pośrednictwo Ducha Świętego w posoborowej teologii polskiej (ks. prof. dr hab. Andrzej Czaja)Lublin 2008.

Natalia Izotowa, Pneumatologiczne aspekty ikony w kontekście liturgii Kościołów chrześcijańskich (prof. dr hab. Karol Klauza) Lublin 2008.

Paweł Oskwarek, Droga nowego człowieka według 10 drogowskazów ruchu Światło-Życie formą wcielenia eklezjologii Soboru Watykańskiego II (bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski) Wrocław 2009.

Wiesław Rusin, Doktrynalne podstawy ekoteologii według teologów współczesnych (ks. prof. dr hab. Romana Rogowskiego) Wrocław 2010

William F. E. Mahoney, Natus ex Maria Virgine: Współczesne kontrowersje wokół dziewiczego zrodzenia Chrystusa, Poznań 2012 (ks. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz)

Kirill Voytsel, Menschlichkeit Gottes. Proludzki charakter bytu i działania Boga w interpretacji Karla Bartha, Lublin 2012 (promotor: bp dr hab. Andrzej Czaja)

Piotr Chlondowski, Pneumatologia Raniera Cantalamessy, Lublin 2013 (promotor: ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL)

Janusz Ospa, Dialog doświadczenia religijnego z niechrześcijanami według bł. Jana Pawła II, Wrocław 2013 (promotor: bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski)

Justyna Baran, Żywioł i duch. O wyobraźni pneumatologicznej Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2014 (promotor: prof. dr hab. Aleksander Nawarecki)

Stanisław Zaremba, Teologia łaski w wypowiedziach Magisterium Kościoła. Studium historyczno-dogmatyczne, Wrocław 2014 (promotor: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec)

Sympozja

 

Reinterpretacja eschatologii w świetle Bożego miłosierdzia, wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów, Wrocław 07 X 2006

 

Jana Pawła II eschatologia miłosierdzia, wykład w ramach II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, Dzierżoniów 19 X 2006

 

Z Kartą Ekumeniczną w drodze do Sibiu, wykład wygłoszony w ramach Wieczorów Tumskich, Wrocław 28 I 2007

 

Eucharystia w perspektywie ekumenicznej, wykład wygłoszony na sesji zorganizowanej przez PWT z okazji X rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu 24 V 2007

 

Eucharystyczna obecność Jezusa Chrystusa w perspektywie ekumenicznej, wykład na XXXIX sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii, Wrocław 17 IX 2007.

 

Czy Maryja dzieli chrześcijan? Dialog ekumeniczny o Matce Pana, wykład na X Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław 18 IX 2007.

 

Diakon godności człowieka, wykład w ramach III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, Bielawa 15 X 2007.

 

Małżeńska Pięćdziesiątnica, wykład w ramach XXIII Ogólnopolskiego Forum Młodych, Wrocław 24 XI 2007.

 

Światło Chrystusa drogą do jedności, wykład na sesji naukowej: III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu drogowskazem do jedności, Wrocław 11. XII. 2007.

 

III Europejskie Zgromadzenie Chrześcijan w Sibiu drogowskazem do jedności, wykład w Tygodniu Ekumenicznym w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, Wrocław 21.01.2008.

 

Ekoreligia, wykład na sesji naukowej: Ekumenizm i ekologia, Świdnica 26.01.2008.

Chrystologia solidarności Dietricha Bonhoeffera, wykład w ramach Wieczorów Tumskich, Wrocław 24.02.2008.

 

Czym jest ekoteologia?, wykład na sesji naukowej: Czym jest ekoteologia? Bagno 11.03.2008.

Pneumahagijny wymiar egzorcyzmów, wykład w ramach Tygodnia pneumatologicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 08.05.2008.

 

Dyskusja o apokatastazie we współczesnej polskiej teologii katolickiej, wykład na sesji naukowej: Czy piekło jest puste? Apokatastaza – Biblia, filozofia, teologia zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Wrocław 09.05.2008.

 

Prawda, która jest czymś więcej niż podaniem faktów – wykład na Międzynarodowych Dniach Bonhoefferowskich w Szczecinie 21.06.2008.

 

Romano Guardiniego filozofia przeciwieństw – wykład na Międzynarodowej Konferencji Filozofia we Wrocławiu zorganizowanej przez Instytut Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 27. 06. 2008.

 

Teologia łaski Apostoła z łaski – pastoralne implikacje charytologii św. Pawła Apostoła – wykład na Wrocławskich Dniach Duszpasterskich, 28. 08. 2008.

 

Objawienia maryjne a znaki czasów – wykład na Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym w Lourdes, 06. 09. 2008.

 

Ekoreligia? – wykład na XI Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław 23.09.2008.

 

Lex orandi – lex credendi II Soboru Watykańskiego? – wykład na sesji naukowej: Liturgia ancilla theologiae zorganizowanej przez II Katedrę Teologii Dogmatycznej, Wrocław 28 X 2008.

 

Tezy ks. dr Marcina Lutra w perspektywie ekumenicznej, wykład wygłoszony na sesji inaugurującej Dekadę Lutra we Wrocławiu, 05. 11. 2008.

 

Chrystologia Friedricha Schleiermachera, wykład na sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 18.11.2008.

 

Moc Ducha Świętego wobec niemocy okultyzmu, wykład na XXIV Ogólnopolskim Forum Młodych, Wrocław 22.11.2008.

 

Chrześcijanin wobec wojny i przemocy, wykład w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w ramach Tygodnia Ekumenicznego, Wrocław 19. 01. 2009.

 

Eschatologia jako sztuka życia Dietricha Bonhoeffera, wykład w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w ramach konferencji: Oblicza protestantyzmu, Wrocław 29.05.2009.

 

Przez liturgię do Stwórcy. „Reforma reformy” w ujęciu Benedykta XVI, wykład na XII Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2009, Wrocław 21.09.2009.

Ma granice Nieskończony”. Chrystologiczna reinterpretacja nieskończoności jako przymiotu Boga, wykład na  Międzynarodowej konferencji filozoficznej Skończone i nieskończone w filozofii i teologii zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba 27.09.2009.

 

Cierpienie w świetle teologii krzyża Dietricha Bonhoeffera, wykład wygłoszony w ramach Dni Reformacji w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, Wrocław 30.10. 2009.

 

Czy zmartwychwstaniemy? Jakie będzie wówczas nasze ciało?, wykład na XXV Ogólnopolskim Forum Młodych, Wrocław 21.11.2009.

 

Ekumeniczne aspekty eklezjologii Jana Kalwina, wykład w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej wygłoszony w czasie sesji naukowej poświęconej Janowi Kalwinowi , Wrocław 04. 12. 2009.

 

Missio ad gentes czy międzyreligijny dialog?, wykład w ramach Tygodnia ekumenicznego w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej, Wrocław 22.01.2010.

 

Teologiczne motywacje w nauczaniu Jana Pawła II o Maryi Królowej Polski, wykład na Ogólnopolskim Sympozjum Mariologiczno-Maryjnym, Jasna Góra 23.04.2010.

 

Objawienie w doktrynie kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, wykład na sesji zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu: Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów, Poznań 28.05. 2010.

 

Małżeństwa mieszane w świetle „Dyrektorium ekumenicznego”, wykład wygłoszony w ramach Dekady Lutra, Wrocław 09.06.2010.

 

Werytatywne aspekty wolności w ujęciu Josepha Ratzingera, wykład wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji: Paradygmaty wolności w filozofii i teologii – historyczne i współczesne interpretacje zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 19.06.2010.

 

Kryzys w Kościele, wykład wygłoszony w ramach XL Wrocławskich Dni Duszpasterskich, 25.08.2010.

 

Być jak Bóg – celem dla obrazu Boga, człowieka, wykład w ramach wprowadzenia do dyskusji na VIII Kongresie Teologów Polskich, Poznań 14.09.2010.

 

Czy cierpiący Bóg może być piękny? Odpowiedź Lady Juliany z Norwich, wykład na XIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław 20.09.2010.

 

Maryja Matką Najwyższego Kapłana, wykład na sympozjum mariologicznym zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Bochnia 23.09. 2010.

 

Bóg i człowiek w dialogu, wykład na Międzynarodowej konferencji naukowej „Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie”, Wrocław 13.10. 2010.

Nauczanie Kościoła katolickiego o nierozerwalności małżeństwa w aspekcie dogmatyczno-historycznym, wykład na sympozjum zorganizowanym przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Stadniki, 09.11. 2010.

 

Człowiek jako obraz Dia-logosa, wykład we Wrocławskim Towarzystwie Teologicznym, Wrocław 25.11.2010.

 

Misterium Niepokalanego Poczęcia w mariologii bł. Johna H. Newmana, wykład na akademii ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w Wyższym Seminarium Duchownym, Tarnów 08.12.2010.

 

Obraz Chrystusa w nowych ruchach religijnych, wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu

Adama Mickiewicza w Poznaniu, 28. 02.2011.

 

Ostatnia Wieczerza jako pascha Jezusa, wykład w ramach sesji: Refleksja nad wybranymi wątkami chrystologicznymi „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI zorganizowanej przez II Katedrę Teologii Dogmatycznej PWT (Wrocław), 05.04.2011.

 

Objawienie w dialogu ekumenicznym między Wschodem a Zachodem, wykład na sesji zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu: Maryja w dialogu ekumenicznym między Wschodem a Zachodem, 15.04.2011.

 

John Henry Newman i Joseph Ratzinger o pewności wiary, wykład na sesji zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu: Racjonalność wiary, 21. 05. 2011.

 

Współczesny wymiar ekumenizmu, wykład w ramach Festiwalu Kultury Protestanckiej zorganizowanego przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Wrocław 26. 05. 2011.

 

Problem aktualności tomistycznej teorii prawa naturalnego, wykład na konferencji naukowej: Pytanie o genezę aksjologicznych podstaw prawa, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Synolon Uniwersytetu Wrocławskiego, 03. 06. 2011.

 

Liturgiczne doświadczenie pokoju w teologii Josepha Ratzingera, wykład na konferencji naukowej Pokój jako idea regulatywna filozofii i teologii zorganizowanej przez Instytut Filozofii UWr i PWT, Góra św. Anny 18. 06. 2011.

 

Benedykta XVI wizja Kościoła, wykład na Wrocławskich Dniach Duszpasterskich, Wrocław 31.08.2011.

 

Księga natury – za Bogiem, czy przeciw?, wykład na Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław 16.09.2011.

 

Dialog prawosławno-katolicki o prymacie Biskupa Rzymu na przykładzie „Dokumentu z Rawenny” wykład w ramach sesji: Ekumeniczny aspekt teologii metropolity Kallistosa Ware`a zorganizowanej przez II Katedrę Teologii Dogmatycznej PWT (Wrocław), Wrocław 18.10.2011.

Oikoumene” as an Instrument of Peace: Catholic-Orthodox Dialogue in the light of the Ravenna Document, wykład wygłoszony na międzynarodowej konferencji Academic Forum for Peace zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego 15.11.2011.

Chrystologia paschalna Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, wykład wygłoszony na konferencji naukowej Współczesne chrystologie zorganizowanej przez WT UAM i PWT, Wrocław 26.11.2011.

 

Blaski i cienie ekumenizmu, wykład w ramach Studium generale Uniwersytetu Wrocławskiego, 27. 03. 2012.

 

Teologia liturgii według Aleksandra Schmemanna i Josepha Ratzingera, wykład na Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Instytut Teologii i Filozofii w Sankt Petersburgu w Sokołowsku, 17.05.2012.

 

Wiara poszukująca zrozumienia we współczesnej interpretacji, wykład na Wrocławskich Dniach Duszpasterskich, Wrocław 29.08.2012.

 

Ekumeniczny wymiar polskiej mariologii posoborowej, wykład na Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym w Rzymie, 07.09.2012.

 

Czy większość może się mylić? Dietrich Bonhoeffer w sytuacji granicznej, Dolnośląski Festiwal Nauki, 21.09.2012.

 

Rola wiary w refleksji teologicznej, wykład na konferencji O zasadach współczesnej teologii zorganizowanej przez Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 12.10.2012.

 

Chrystus w teologii religii Horsta Bürkle, wykład wygłoszony na konferencji naukowej Współczesne chrystologie zorganizowanej przez WT UAM i PWT, Poznań 23.11.2012.

 

Dietricha Bonhoeffera pokorne obcowanie z Bogiem, wykład na sesji zorganizowanej przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną w ramach Tygodnia ekumenicznego, Wrocław 21. 01. 2013.

Dogmat – prawda czy gwałt zadany rozumowi?, wykład w ramach Fides et Ratio, Wrocław 27. 02. 2013.

 

Błąd teologiczny a ekumenizm, wykład na konferencji zorganizowanej przez Instytut Filozofii UWr i PWT pod patronatem KNT PAN, Wrocław 07.03.2013.

 

Ludowa mariologia w świetle teologicznej krytyki na przykładzie „Dróżek NMP” na Górze św. Anny, wykład na konferencji zorganizowanej przez Zakład Teologii Dogmatycznej WT UAM, Gniezno 11.03.2013.

 

Wcielenie jako odnowienie dzieła stworzenia, wykład na konferencji Debata wokół „Jezusa z Nazaretu” Benedykta XVI zorganizowanej przez WT UAM i PWT pod patronatem KNT PAN, Wrocław 12.04.2013.

 

Chrystologia filozoficzna – fakt czy nadinterpretacja, wykład na konferencji Wiara religijna a dyskurs filozoficzny zorganizowanej przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej PWT, Wrocław 16.04.2013.

 

Dary Najświętszego Serca Pana Jezusa: Eucharystia, Kościół, Maryja, wykład na konferencji Odnowić pamięć o miłości Bożej zorganizowanej przez Sercański Ośrodek Krzewienia Kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kraków 08.06.2013.

Czy filozofia i teologia mogą mieć europejskie obywatelstwo? wykład w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Wrocław 23.09.2013.

 

Możliwość wiary dzisiaj, wykład na konferencji Sekularyzm Wiara Ewangelizacja zorganizowanej przez WT UAM i KNT PAN, Poznań 08.11.2013.

 

Kościół a wolność religijna, wykład na konferencji Cesarz i Bóg zorganizowanej przez PWT, Wrocław 10.12.2013.

 

„Wiara i poszukiwanie Boga”. Lumen fidei w perspektywie teologii religii, wykład na konferencji Raz jeszcze o wierze. Wokół encykliki <Lumen fidei> papieża Franciszka zorganizowanej przez WT UAM, Poznań 27.02.2014.

 

Jezus Chrystus jako zbawiciel i sędzia w eschatologii Benedykta XVI, wykład na konferencji: Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI zorganizowanej przez WT UAM w Poznaniu, Obra 28.02.2014.

 

Matka Pana jako doskonała ikona wiary. Maryjny aspekt „Lumen fidei”, wykład na sesji zorganizowanej przez PWT we Wrocławiu pod patronatem KNT PAN, 25.03.2014.

 

Pascha Jezusa a zbawienie niechrześcijan według Leo Scheffczyka, wykład na konferencji Chrystus Paschy zorganizowanej przez WT UAM i PWT pod patronatem KNT PAN, Bydgoszcz 09.05. 2014.

 

Christologie in der Sicht Schleiermachers, wykład na Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim: System und Subversion-Friedrich Schleiermacher und Henrik Stettens, 14.06.2014.

 

Prawda, która jest czymś więcej niż podaniem faktów, wykład na konferencji naukowej Prawda-Dobro-Piękno zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, 26.06.2014.

 

Święci znakiem jedności Europy, wykład na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-praktycznej Rosja i Polska w Europie zorganizowanej przez Rosyjską Chrześcijańską Akademię Humanistyczną w Sankt Petersburgu, Ekumeniczny Ośrodek Spotkań Integracyjnych w Sokołowsku, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Sokołowsko 18.07.2014.

 

Rozum ścieżką do Boga, wykład na XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław 24.09.2014.

 

Poznanie Boga w mistyce serca biskupa Nikolausa Ludwiga von Zinzendorfa – wykład na Konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieski Wydział Teologiczny pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk: Status poznania mistycznego w filozofii i teologii. Mistyka śląska, Bagno 25.09.2014.

 Reformacja w katolicyzmie, wykład w ramach V Dni Reformacji 2014 – Nie Tylko Luter, zorganizowanych przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Wrocław 30.10.2014.

 

Inspiracje eklezjologiczne w „Jezusie z Nazaretu” Benedykta XVI, wykład na konferencji naukowej W kręgu Jezusa z Nazaretu zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Sekcja w Tarnowie, Tarnów 13.11.2014.

 

Reinterpretacja orędzia o intronizacji Rozalii Celak,  wykład na sesji zorganizowanej przez Zespół ds. Ruchów intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski, Częstochowa 28.11.2014.

 

Płodność małżeństwa w świetle teologii dogmatycznej, wykład w Kole Naukowym Studentów PWT, Wrocław 04.12.2014.

 

Dogmat o nieomylności papieża – okoliczności powstania i zakres władzy, wykład na XLVIII Tygodniu Eklezjologicznym (KUL) 05.03. 2015.

 

The Eschatology of Dietrich Bonhoeffer and Roman Guardini – wykład na Międzynarodowej Konferencji Bonhoefferowskiej  Oblicza Bonhoeffera w 70-tą rocznicę śmierci Dietricha Bonhoeffera, EWST Wrocław 08.04.2015.

 

Patologia „ratio” jako zagrożenie i wyzwanie dla wiary w „Logos” – wykład na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 22.04.2015.

Zagadnienie kwestii społecznej w kulcie Najświętszego Serca Jezusa– wykład na konferencji naukowej Cywilizacja miłości Serca Jezusa zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Stadniki 25.04.2015.

Kontrowersje wokół tytułu „Chrystus Król”. Re-lektura pism Rozalii Celak w świetle nauczania Piusa XI i Benedykta XVI – wykład na konferencji Jezus Chrystus ten sam na wieki? Współczesne kontrowersje chrystologiczne zorganizowanej przez WT UAM i PWT pod patronatem KNT PAN, Wrocław 23. 05. 2015.

 

Czy można jeszcze mówić o świetle wiary w obliczu światła rozumu? – wykład na XVIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław 21.09.2015.

 

Trynitarna mistyka Bernarda Rosy – wykład na Konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Papieski Wydział Teologiczny pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk: Konteksty mistyki krzeszowskiej, Krzeszów 27.09.2015.

Magisteria

Julian Nastałek, Prymat papieski w dialogu ekumenicznym w polskiej literaturze teologicznej, Wrocław 2006

Janusz Drozd, Wybrane aspekty eschatologii Kościoła Chrześcijan Baptystów w świetle eschatologii katolickiej, Wrocław 2006

Alicja Piechowicz, Dogmatyczne aspekty Liturgii z Limy w świetle krytyki teologii katolickiej, Wrocław 2006

Radosław Rotman, „Lex credendi” dotyczące Eucharystii w „lex orandi” Kanonu Rzymskiego i Anafory św. Jana Chryzostoma, Wrocław 2006

Paweł Przybylski, Nadzieja Nowej Ery w świetle teologii nadziei, Wrocław 2007.

Piotr Majcher, Soteryczny aspekt Eucharystii w polskiej posoborowej literaturze teologicznej, Wrocław 2007.

s. Augustyna – Joanna Kobylska, Elementy eschatologii w homiletycznym przepowiadaniu ks. Roberta Spiske (1821-1888) Wrocław 2007.

Michał Meisner, Niebo i piekło w eschatologii kardynała Josepha Ratzingera, Wrocław 2008.

Paweł Traczykowski, Kościół jako communio w eklezjologii Josepha Ratzingera, Wrocław 2008.

Magdalena Kois, Miłosierdzie Boże w aspekcie ekumenicznym na podstawie objawień Franciszki Kozłowskiej i Faustyny Kowalskiej, Wrocław 2008.

s. Longina Majtka, Miłosierdzie Boże i usprawiedliwienie grzesznika, Wrocław 2008.

Agnieszka Konieczna, Literacka demonologia Paula Coelho w świetle teologicznej krytyki, Wrocław 2009.

Katarzyna Bestecka, Literacka wizja czyśćca Dantego Alighieri w świetle teologicznej krytyki, Wrocław 2009.

Agnieszka Kacała, Reinterpretacja dogmatów maryjnych w ujęciu Józefa Ratzingera-Benedykta XVI, Wrocław 2009.

Piotr Pająk, Eschatologia w <Dzienniczku> Faustyny Kowalskiej w świetle <novissimorum> Wincentego Granata, Wrocław 2009.

Mariusz Sobkowiak, Eschatyczny wymiar Eucharystii w nauczaniu Józefa Ratzingera/Benedykta XVI, Wrocław 2009.

Justyna Hul, Znaczenie tanatologii dla współczesnej teologicznej refleksji nad śmiercią, Wrocław 2009.

Łukasz Darowski, Dogmatyka kardynała Avery Dullesa na podstawie artykułów w czasopiśmie „First Things”, Wrocław 2010.

Justyna Łękawa, Usprawiedliwienie przez miłość według Franciszka Dziaska, Wrocław 2010.

Piotr Pilarski, Krytyka teologiczna objawień amsterdamskich, Wrocław 2011.

Anna Rakoczy, Literackie ujęcie historii zbawienia w wybranej twórczości J. R. R. Tolkiena w świetle teologicznej krytyki, Wrocław 2011.

Krzysztof Wolnica, Teologia wiary w aspekcie ekumenicznym, Wrocław 2013.

Dawid Haszczuk, Nowy ateizm w nauczaniu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Wrocław 2015.

Rafał Główczyński, Teologiczna krytyka obrazu Kościoła w tygodniku „Newsweek”, Wrocław 2015.

Recenzje magisteriów

Grażyna Surdyka, Udział Maryi w dziele zbawienia według o. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFM Conv. Wrocław 2007.

E. Kasprzak, Aspekt eklezjalny Dzienniczka św. S. M. Faustyny Kowalskiej, Wrocław 2006.

T. Klaczkowska, Franciszkańska droga rad ewangelicznych jako fundament odnowy Kościoła, Wrocław 2006.

R. Smolbik, Modlitwa w hagiograficznym portrecie świętego Augustyna we współczesnej literaturze pobożnościowej, Wrocław 2006.

M. Iwanków, Duchowość kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa na podstawie objawień świętej Małgorzaty Marii Alacoque, Wrocław 2006.

E. Juszczuk, Święty brat Albert apostołem ubogich, Wrocław 2006.

A. Turowska, Tajemnica Krzyża w doświadczeniu duchowym o. Pio, Wrocław 2006

D. Jopek, Charakter i natura poznania teologicznego, Wrocław 2006

A. Czołgowska, Uświęcająca rola pracy w myśli błogosławionej matki Marii Karłowskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Wrocław 2006.

K. Ratajczak, Czysta miłość Maryi na podstawie encykliki Benedykta XVI <Deus Caritas est> Wrocław 2007.

Marzena Ciszewska, Ikona Ojca w świetle wybranej literatury teologicznej Wrocław 2008.

Adam Łopuszyński, Kontemplacyjna spuścizna Brata Roger z Taizé, Wrocław 2008.

Wykłady monograficzne

Dogmatyka Dietricha Bonhoeffera w perspektywie ekumenicznej (2006/2007)

Mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki (2007/2008)

Ekoteologia (2008/2009)

Nadreńska pneumatologia (2009/2010)

Credo w teologii Josepha Ratzingera (2010/2011)

Teologia wiary (2011/2012)

Sakramentologia Josepha Ratzingera (2012)

Na drogach jedności. „Unitatis redintegratio” w kontekście współczesnego dialogu ekumenicznego (2012/2013)

„Od konfliktu do wspólnoty”. Dialog katolicko-luterański w perspektywie 500 rocznicy Reformacji (2013/2014)

Polska mariologia w posoborowym pięćdziesięcioleciu (2015/2016)

Ekoteologia encykliki „Laudato Si`” (2016)

  1. Nasza Siostra – Córą i Matką Pana. Mariologia jako przestrzeń syntezy dogmatyki, Świdnica 2007.

  2. Duch Boży nad wodami Renu. Refleksje nad ścieżkami nadreńskiej pneumatologii, Wrocław 2010.

  3. (red.) Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie (Wrocław 2012).