Katarzyna Bestecka

Wybrana grafika

Wybrana grafika

Katarzyna Bestecka ur. 10. 09. 1984 roku. Absolwentka Liceum Ekonomicznego nr 2 we Wrocławiu. W 2009 roku – dyplom Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu – specjalność język polski oraz licencjat filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (praca z językoznawcza pt. Moda, tradycja i motywacja imiennicza w środowisku studenckim Papieskiego Wydziału Teologicznego); również w 2009 roku – dyplom magistra teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego ( praca pt. Literacka wizja czyśćca Dantego Alighieri w świetle teologicznej krytyki, napisana pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bogdana Ferdka). Problem pracy magisterskiej opiera się na krytyce literackiej wizji czyśćca przedstawionego w Boskiej Komedii za pomocą dawnej i współczesnej teologii. Praca ma trójdzielną kompozycję. W pierwszej części opisana jest wizja miejsca pośredniego widziana oczami Dantego; w drugiej zawierają się treści teologiczne o czyśćcu przedstawione przez dawnych i współczesnych teologów (m. in. św. Augustyna, św. Tomasza, ks. Wincentego Granata, ks. Marcina Ziółkowskiego), zaś w trzeciej części dochodzi do porównania obydwu obrazów. Po konfrontacji tekstów wynika iż wizja dantejskiego czyśćca jest zbliżona do wizji czyśćca przedstawionej w dawnej teologii.

Od 1. 09. 2007 r. – szczęśliwa mężatka (na zdjęciu z mężem)

Od października 2008 r. – udział w ekumenicznym projekcie Prosto z serca, mającym na celu promowanie Słowa Bożego w mediach.

20. 06. 2009 r. – moderator dyskusji Ekumenizm – w drodze do jedności. Dyskusja w ramach festiwalu NOCE KOŚCIOŁÓW Wrocław – miasto spotkań.

Od października 2009 – studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym – teologia systematyczna (seminarium z teologii dogmatycznej).

 

 

Dodaj komentarz