Ks. Julian Nastałek

Ks. Julian Nastałek

 

Urodzony 12 maja 1982 r. we Wrocławiu, wyświęcony 26 maja 2007 r. w Katedrze Świdnickiej przez Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca. Egzamin dojrzałości uzyskał w Liceum Ekonomicznym w Świdnicy. Przygotowanie do kapłaństwa odbywał w Wyższych Seminariach Duchownych w Legnicy, Wrocławiu i Świdnicy. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (liceum), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Nauki (studia magisterskie – dwukrotnie). W roku akademickim 2005/2006 Prezes Koła Teologicznego Alumnów MWSD przy PWT we Wrocławiu, organizator XXI Ogólnopolskiego Forum Młodych pod hasłem „Pokolenie Jana Pawła II”. Magister teologii PWT we Wrocławiu na podstawie pracy: „Prymat papieski w dialogu ekumenicznym w polskiej literaturze teologicznej” (promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek). Od czerwca 2007 do czerwca 2009 wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie, katecheta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie oraz redaktor naczelny parafialnego czasopisma katolickiego „Zwiastun”. Od listopada 2008 do czerwca 2009 celebrans Mszy św. w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu. W czasie wikariatu odbył dwuletnie studia licencjackie na PWT we Wrocławiu, uzyskując 12 czerwca 2009 r. stopień licencjata teologii dogmatycznej. W latach 2009-2011przebywał na stypendium naukowym w Rzymie (Instytut Patrystyczny „Augustinianum” przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim). Od października 2011 r. do czerwca 2013 r. kapelan Domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonego przez Siostry Franciszkanki w Ludwikowicach Kłodzkich. Od 2012 r. członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Od roku akademickiego 2012/2013 wykładowca teologii dogmatycznej i patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. Od 1 czerwca 2013 asystent w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 29 czerwca 2013 r. wikariusz parafii katedralnej pw. świętych Stanisława i Wacława w Świdnicy. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat: „Aktualność nauczania Leona Wielkiego o autorytecie doktrynalnym w Kościele”.

Praca magisterska i licencjacka podjęła zadanie usystematyzowania dotychczasowych osiągnięć w dialogu ekumenicznym nad kwestią prymatu papieskiego i jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest aktualny stan porozumienia między wyznaniami chrześcijańskimi w tej dziedzinie. Motyw bezpośredni napisania tej dysertacji tkwi w apelu papieża Jana Pawła II do podjęcia na nowo badań nad zagadnieniem prymatu, tak aby przestał on być problemem w zdążaniu do pełnej jedności chrześcijan. Praca ukazuje dotychczasowe osiągnięcia dialogu ekumenicznego, wskazując na to, co łączy, nie pomijając jednak tego, co dzieli chrześcijan w spojrzeniu na prymat, a jednocześnie dowodzi, że można mieć nadzieję, że w przyszłości posługa Następcy Piotra odzyska swój blask posłannictwa jednoczącego wszystkich wierzących w Chrystusa. Dysertacja, bazując na polskiej literaturze, starała się również wykazać wkład polskiej teologii w dyskusję nad posługą prymacjalną.

Interesuje się liturgią Kościoła (szczególnie formą nadzwyczajną rytu rzymskiego) oraz teologią Josepha Ratzingera, prowadząc działalność duszpasterską (Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Świdnickiej) i popularyzatorską w tych dziedzinach, m. in. przez artykuły w lokalnej prasie katolickiej. Polecana strona: http://www.missa.pl.

 

Motta kapłańskie:

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki” (Te Deum).

 

 

Publikacje

a) książka:

 

  • Prymat papieski w dialogu ekumenicznym w polskiej literaturze teologicznej” („Biblioteka Diecezji Świdnickiej”, nr 21), Świdnica 2009. dostęp on-line: http://digital.fides.org.pl/dlibra/docmetadata?id=528&from=publication.

 

b) artykuły:

 

  • Język łaciński językiem Kościoła i teologii. 50 lat Konstytucji apostolskiej „Veterum sapientia”, “Teologia w Polsce” 6 (2012) nr 2, s. 129-139.

 

  • Wątki patrystyczne w „Jezusie z Nazaretu” J. Ratzingera/Benedykta XVI, w: „Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie”, red. B. Ferdek, Wrocław 2012, s. 143-167.

 

Udział w konferencjach:

 

  • Status błędu w filozofii i teologii”, Wrocław, 7 marca 2013 r., organizatorzy: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, patronat: Komitet Teologiczny Polskiej Akademii Nauk; wygłoszony referat: „Wybrane aspekty herezjologii Ojców Kościoła”.

 

  • Debata wokół Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI”, Wrocław, 11-12 kwietnia 2013 r. , organizatorzy: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, patronat: Komitet Teologiczny Polskiej Akademii Nauk; wygłoszony referat: „Patrystyczne wątki w Jezusie z Nazaretu”.

 

  • IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej „Bądźcie solą ziemi i światłem świata”; Wałbrzych, 4 czerwca 20013 r. oraz Kudowa Zdrój, 7 czerwca 2013 r.; wygłoszony wykład: „Nauczmy się wierzyć. Zaproszenie do wiary Benedykta XVI”.

 

  • XVI Dolnośląski Festiwal Nauki „Nauka obywatelem Europy”, Wrocław, 23 września 2013 r.; współprowadzenie wykładu: „Czy filozofia i teologią mogą mieć europejskie obywatelstwo?” (prowadzący: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek).

 

Popularyzacja teologii:

 

  • Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, w: „Oto jestem. Kapłani o powołaniu”, red. K. Rajski, Kraków 2008.

 

  • Tradycyjna liturgia łacińska w diecezji świdnickiej, “Niedziela Świdnicka” nr 38 (310), 15 września 2012, s. II.

 

  

Agnieszka Łoza (Konieczna)

Agnieszka Łoza – ur. 19.09.1984 r. w Miliczu. Absolwentka (2009) studiów dziennych – magisterskich, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (praca magisterska pt. Literacka demonologia Paulo Coelho w świetle teologicznej krytyki). W 2009 roku ukończyła również Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu oraz uzyskała dyplom licencjata z filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (praca z językoznawstwa pt. Aniela i imiona pochodne w polskiej onimii i kulturze.) Od września 2009 r. pracuje w Gimnazjum im. Macieja Rataja oraz w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie. Od października 2010 pełni funkcję asystentki w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej. Kontynuuje również studia teologiczne na studium licencjacko – doktoranckim na PWT we Wrocławiu.

 

2008-2009 – udział w ekumenicznym projekcie Prosto z serca, mającym na celu promowanie Słowa Bożego w mediach.

20. 06. 2009 r. – moderator dyskusji Ekumenizm – w drodze do jedności. Dyskusja w ramach festiwalu NOCE KOŚCIOŁÓW Wrocław – miasto spotkań.

Artykuł opublikowany w „Teologii w Polsce” Literacka demonologia Paula Coelho w świetle teologicznej krytyki [Teologia w Polsce 3 (2009) nr 2 s.319-339].

Od października 2009 – studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym – teologia systematyczna (seminarium z teologii dogmatycznej).

Od października 2010 – członkostwo w Towarzystwie Teologów Dogmatyków.